"بسمه تعالی"
به: دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای
با سلام
اینجانب مهدی خاکشور فرزند حسین ضمن مطالعه دقیق فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای، اعلام می دارم نسبت به پالایش پایگاه اینترنتی به نشانی
www.negarfa.com
با مشخصات ثبت شده (در سامانه مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از محتوای مجرمانه اقدام نموده ام و متعهد می گردم که در صورت بازگشایی پایگاه اینترنتی مذکور، نظارت دقیق نسبت به عدم انتشار محتوای مجرمانه در آن پایگاه داشته باشم.